logo pravos

ECTS bodovi

 
Program osigurava potrebnu otvorenost Studija glede pokretljivosti studenata.  Osnova mobilnosti je ECTS sustav bodovanja Studija, gdje svaki pojedinačni bod označava koeficijent opterećenja studenta. Time je iskazano vrijeme koje polaznik treba utrošiti  za uspješno svladavanje gradiva, što uključuje vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima i vježbama, ali i vrijeme potrebno za studiranje gradiva i provjere znanja. ECTS bodovi za svaki predmet i izvannastavnu aktivnost su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice pojedinog predmeta, njegove složenosti i obveza koje je potrebno ispuniti. Polaganje ispita ovisi o individualnim i timskim aktivnostima tijekom nastave i izvannastavnih aktivnosti na Studiju, kod izrade pojedinih zadataka i projekata, istraživačkim seminarskim radovima, kritičkim prikazima, esejima, kao i pismenom i/ili usmenom ispitu.
 
Zahvaljujući ECTS sustavu Studij je otvoren za pristup i uključivanje studenata u različite joint study programe, a isto tako je moguće uključiti pojedine njegove dijelove u joint programe drugih poslijediplomskih studija na našem Sveučilištu, ali i drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Polaznicima se omogućava upis kolegija diplomskih, poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija drugih članica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, ali i nekog drugog domaćeg ili inozemnog sveučilišta i to na onim visokim učilištima koja imaju uspostavljene analogne studije ustrojene prema Bolonjskoj deklaraciji. Studij je rađen vodeći računa o tome da polaznici mogu, uz konzultacije sa svojim mentorima i uz dodatna odobrenja, u plan studija uključiti izborne i istraživačke dijelove iz drugih studija. Također, na našem Studiju polaznici mogu nastaviti obrazovanje ukoliko su upisali analogne programe drugih visokih učilišta u zemlji i u inozemstvu, opet, pod uvjetom da su ti programi ustrojeni prema Bolonjskoj deklaraciji. Studij je tako otvoren za upis inozemnih studenata koji su stekli odgovarajuće akademske nazive na diplomskoj razini. Time se ostvaruje dodatna dimenzija interdiscipliranosti  znanstvenog i stručnog usavršavanja.
 
Dijelovi specijalističkog studija, mogu biti ponuđeni kao izborni predmeti na doktorskom studiju. Moguće je, također, prenijeti bodove s programa doktorskog studija na specijalistički. Studij je koncipiran tako da polaznici mogu, prijenosom ostvarenih ECTS bodova sa specijalističkog studija, u  budućnosti, nastaviti svoje poslijediplomsko obrazovanje i na doktorskom studiju, ako za to ispune potrebne uvjete. Za očekivati je, naime, da će dio polaznika koji uspješno završi specijalistički studij pokazati interes za nastavkom svog obrazovanja. To omogućuje da stručnjaci, kada ocijene da im specijalistička znanja dobivena na Studiju daju osnovu i za znanstveno, a ne samo stručno izučavanje i istraživanje područja ljudskih prava, isto i nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju.
 
Studij je u skladu s ECTS-om, što znači da student može u dogovoru s mentorom izabrati (osim ponuđenih) bilo koji predmet iz postojećih srodnih poslijediplomskih studija sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili pak drugih europskih sveučilišta čiji su programi u skladu s ECTS.  Za položeni ekvivalentni kolegij na drugim srodnim poslijediplomskim (specijalističkim i doktorskim) studijima odobren studentu, pripisuje se bodovna vrijednost određena ECTS bodovima predmeta na tom studiju i to na temelju dokumentiranog sadržaja položenog kolegija. Ukoliko se broj ECTS-a koji se želi prenijeti znatno razlikuje od bodova i opterećenja ovog Studija, konačnu odluku donosi Vijeće poslijediplomskog studija. Sve ponuđene predmete Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava mogu upisati studenti drugih poslijediplomskih studija i specijalističkih poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera kao i drugih domaćih i inozemnih sveučilišta.
 
Studentu koji je apslovirao Studij, ali ga nije završio izradom i obranom završnog rada, na njegov se zahtjev izdaje potvrdnica o apsolviranju studijskog programa. Polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) za položeni predmet specijalističkog Studija ukoliko mu je ista potrebna za priznavanje apsolviranog dijela studijskog programa na drugom poslijediplomskom studiju. U potvrdnicu se unose podaci o odslušanim i položenim ispitima i ocjenom, ostvarenim ECTS bodovima te ocijenjenim istraživačkim seminarskim radovima.
 
 
 
 
 
 
Svi pojmovi koji se koriste u ovom tekstu, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,  obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod.