logo pravos

Struktura Studija

 
 
U prvom semestru student, prema unaprijed utvrđenom rasporedu, sluša nastavu iz dva obvezna i najmanje tri izborna predmeta. Početkom prvog semestra studentu se dodjeljuje mentor sukladno području njegova interesa. U dogovoru s mentorom student se usmjerava prema području svog interesa i daljnjeg specijalističkog rada. Uvjet za upis studenata u drugi semestar Studija jest da je prethodni semestar odslušan i testiran, odnosno da je student ostvario minimalno 18 ECTS boda što je uvjet za prijelaz u drugi semestar. Ukupno se stječe najmanje 30 ECTS bodova kroz jedan semestar. I u drugom semestru student sluša nastavu dva obvezna predmeta i najmanje tri izborna predmeta koje odabire sukladno području specijalističkog rada.
 
U prva dva semestra student je dužan napisati po jedan istraživački seminarski rad (sveukupno tijekom cijelog Studija dva), a prema vlastitom izboru temu može izabrati između ponuđenih obveznih ili izbornih predmeta. Izrada istraživačkog seminarskog rada, odnosno njegova pozitivna ocjena uvjet je za polaganje ispita iz tog predmeta. U trećem semestru polaznik izrađuje i brani završni rad.
 
ECTS bodovi stječu se polaganjem deset (10) ispita, pozitivnom ocjenom dva (2) istraživačka seminarska rada, odnosno uspješnom obranom završnog rada. Polaznik je dužan steći ukupno 90 ECTS bodova kako bi stekao zvanje specijaliste za ljudska prava.
 
Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, vježbi, seminara, konzultacija, gostovanja stranih profesora i uglednih stručnjaka iz prakse, projektnih zadataka, sudjelovanja u istraživanjima, okruglih stolova, prezentacija studentskih radova pred kolegama, rasprava i slično. Predviđa se da će nastava biti interaktivna, a predavači teoretičari i praktičari.   
 
U prva dva semestra paralelno s nastavom održavaju se i konzultacije studenata s nastavnicima. Ako neki izborni predmet upiše manje od pet (5) studenata ili nastavu pohađa manje od pet (5) studenata, umjesto predavanja sa studentima se održava konzultacijski oblik nastave. Konzultacije su individualne i grupne. Na individualnim konzultacijama nastavnik razgovara sa studentom o pravnoj problematici iz tog predmeta. Grupne konzultacije održavaju se kada postoji interes grupe od 4 ili više studenata i na njima se diskutiraju unaprijed dogovorene teme iz kolegija.
 
Sva ostala pitanja vezana uz organizaciju i izvedbu studija propisana su Pravilnikom o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 
 
 
 
 
 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom tekstu, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,  obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod.