logo pravos

Struktura Studija

 
 
U prvom semestru student, prema unaprijed utvrđenom rasporedu, sluša nastavu iz dva obvezna i tri izborna predmeta.  Ukupno se stječe 30 ECTS bodova kroz jedan semestar. I u drugom semestru student sluša nastavu dva obvezna predmeta i tri izborna predmeta. Preporuka je da se izborni predmeti biraju sukladno planiranom području specijalističkog rada.
 
U prva dva semestra student je dužan napisati po jedan istraživački seminarski rad (sveukupno tijekom cijelog Studija dva), a prema vlastitom izboru temu može izabrati između ponuđenih obveznih ili izbornih predmeta. Izrada istraživačkog seminarskog rada, odnosno njegova pozitivna ocjena uvjet je za polaganje ispita iz tog predmeta. U trećem semestru polaznik izrađuje i brani specijalistički rad.
 
ECTS bodovi stječu se polaganjem deset (10) ispita, pozitivnom ocjenom dva (2) istraživačka seminarska rada, odnosno uspješnom obranom specijalističkog rada. Polaznik je dužan steći ukupno 90 ECTS bodova kako bi stekao zvanje specijalista za ljudska prava.
 
Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, vježbi, seminara, konzultacija, gostovanja stranih profesora i uglednih stručnjaka iz prakse, projektnih zadataka, sudjelovanja u istraživanjima, okruglih stolova, prezentacija studentskih radova pred kolegama, rasprava i slično. Predviđa se da će nastava biti interaktivna, a predavači teoretičari i praktičari.   
 
U prva dva semestra paralelno s nastavom održavaju se i konzultacije studenata s nastavnicima. Uz nastavu iz dva obvezna predmeta semestra, održava se nastava iz 3 izborna predmeta u semestru za koje studenti pokažu najveći interes. Za ostale izborne predmete održava se konzultacijski oblik nastave. Konzultacije su individualne i grupne. Na individualnim konzultacijama nastavnik razgovara sa studentom o pravnoj problematici iz tog predmeta. Grupne konzultacije održavaju se kada postoji interes grupe od 5 ili više studenata i na njima se diskutiraju unaprijed dogovorene teme iz kolegija.
 
Sva ostala pitanja vezana uz organizaciju i izvedbu studija propisana su Pravilnikom o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 
 
 
 
 
 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom tekstu, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,  obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod.