logo pravos

Predmeti i struktura Studija

 
 
 
Obvezni predmeti:
PROFESORI I PREDAVAČI
Semestar
ECTS bodovi
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Barić, izv. prof. dr. sc. Tucak
I.
6
prof. dr. sc. Blagojević, doc. dr. sc. Muhvić 
I.
6
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Vinković, izv. prof. dr. sc. Tucak
II.
6
prof. dr. sc. Odobaša, prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
II.
6
 
 
Izborni predmeti:
 
 
dr. sc. Radačić, znanstvena savjetnica
I.
5
prof. dr. sc. Vinković, izv. prof. dr. sc. Činčurak Erceg
II.
5
izv. prof. dr. sc. Duić, doc. dr. sc. Muhvić
II.
5
prof. dr. sc. Barić
I.
5
prof. dr. sc. Odobaša
I.
5
prof. dr. sc. Blagojević
I.
5
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Barić
II.
5
prof. dr. sc. Lulić, doc. dr. sc. Muhvić
II.
5
izv. prof. dr. sc. Biloš
II.
5
izv. prof. dr. sc. Špadina
II.
5
prof. dr. sc. Vinković, prof. dr. sc. Župan
I.
5
doc. dr. sc. Muhvić, doc. dr. sc. Zima
I.
5
prof. dr. sc. Blagojević
I.
5
prof. dr. sc. Harašić
II.
5
* Uvod u pravo (za polaznike Studija koji nemaju diplomu pravnog fakulteta)
izv. prof. dr. sc. Tucak
 
 
 
 
 
 
PREDMET
I. semestar
nastavni sati
II. semestar
nastavni sati
ECTS bodovi
Opća zaštita ljudskih prava
20
 
6
Zaštita ljudskih prava u RH
20
 
6
Izborni predmet I.
15
 
5
Izborni predmet II.
15
 
5
Izborni predmet III.
15
 
5
Istraživački seminar
2
 
3
Ukupno sati:
85
 
30 bodova
 
Ekonomska, socijalna i kulturna prava
 
20 sati
6
Ljudska prava i globalizacija
 
20
6
Izborni predmet I.
 
15
5
Izborni predmet II.
 
15
5
Izborni predmet III.
 
15
5
Istraživački seminar
 
2
3
Ukupno sati:
 
85
30 bodova
 
Završni specijalistički rad (konzultacije s mentorom, istraživački rad, predavanja o metodologiji izrade specijalističkog rada, izrada i obrana specijalističkog rada)
 
 
 
 
30 bodova
 
UKUPNO:
 
90 bodova