logo pravos

Predmeti Studija

 

 

Obvezni predmeti:
PROFESORI I PREDAVAČI
Semestar
ECTS bodovi
prof. dr. sc. Lulić, izv. prof. dr. sc. Tucak
I.
6
izv. prof. dr. sc. Blagojević, doc. dr. sc. Muhvić 
I.
6
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Vinković, izv. prof. dr. sc. Tucak
II.
6
izv. prof. dr. sc. Odobaša
II.
6


Izborni predmeti:
 
 
prof. dr. sc. Kašić, doc. dr. sc. Radačić
 
5
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Vinković
 
5
izv. prof. dr. sc. Župan, doc. dr. sc. Muhvić
 
5
 
prof. dr. sc. Lulić, prof. dr. sc. Vinković
 
5
izv. prof. dr. sc. Odobaša, prof. dr. sc. Barković Bojanić
 
5
izv. prof. dr. sc. Blagojević
 
5
prof. dr. sc. Lulić
 
5
prof. dr. sc. Lulić, doc. dr. sc. Muhvić
 
5
prof. dr. sc. Meler
 
5
doc. dr. sc. Špadina
 
5
prof. dr. sc. Vinković, izv. prof. dr. sc. Rešetar, izv. prof. dr. sc. Župan
 
5
prof. dr. sc. Kurtić
 
5
izv. prof. dr. sc. Blagojević
 
5
izv. prof. dr. sc. Berdica
 
5
*Uvod u pravo (za polaznike Studija koji nisu pravnici)
izv. prof. dr. sc. Tucak
 
 
 
 
 
 
PREDMET
I. semestar
nastavni sati
II. semestar
nastavni sati
ECTS bodovi
Opća zaštita ljudskih prava
20
 
6
Zaštita ljudskih prava u RH
20
 
6
Izborni predmet I.
15
 
5
Izborni predmet II.
15
 
5
Izborni predmet III.
15
 
5
Istraživački seminar
2
 
3
Ukupno sati:
85
 
30 bodova
 
Ekonomska, socijalna i kulturna prava
 
20 sati
6
Ljudska prava i globalizacija
 
20
6
Izborni predmet I.
 
15
5
Izborni predmet II.
 
15
5
Izborni predmet III.
 
15
5
Istraživački seminar
 
2
3
Ukupno sati:
 
85
30 bodova
 
Završni rad (konzultacije s mentorom, istraživački rad, predavanja o metodologiji izrade specijalističkog rada, izrada i obrana specijalističkog rada)
 
 
 
 
30 bodova
 
UKUPNO:
 
90 bodova