logo pravos

Društveni marketing i ljudska prava

Prvi nositelj kolegija prof. dr. sc. Marcel Meler tijekom predavanja na Studiju:
 
Naziv kolegija

Društveni marketing i ljudska prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
Suradnici
 
Status kolegija
izborni
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
1. Uvodna razmatranja
Teorijski pristup marketingu. .Potrebe kao ishodište marketinga. Tržište kao preduvjet postojanja marketinga.  Makro i mikrosustav marketinga. Marketing i društvo. Neprofitni marketing. Temeljne postavke društvenog marketinga. Društvena koncepcija marketinga. Uloga društvenog marketinga u ostvarivanju društvenih promjena. Instrumentarij društvenog marketinga. Usporedivost konvencionalnog i društvenog marketinga. Društveni marketing i ljudska prava.
 
2. Subjekti društvenog marketinga
Definiranje subjekata društvenog marketinga. Razmjenski odnosi u društvenom marketingu. Financiranje subjekata društvenog marketinga. Oblici neprofitnih organizacija. Ustanove. Pojam i uloga društvenih djelatnosti. Udruge. Zaklade i fundacije.
 
3. Strateško planiranje i organizacija društvenog marketinga
Definiranje koncepcije i postupaka oblikovanja strategije društvenog marketinga: prikupljanje relevantnih marketinških informacija, analiza stanja i perspektiva, utvrđivanje (preispitivanje) misije, utvrđivanje ciljeva, odabir i oblikovanje strategije, uvođenje i primjena strategije, kontrola primjene strategije. Sublimirano: a) segmentacija i pozicioniranje i b) razumijevanje ponašanja osnovnih ciljnih skupina.
 
4. Strategije marketinškog miksa neprofitnih organizacija
Strategija ponude, strategija cijene i upravljanja troškovima, strategija komunikacije/promocije i strategija distribucije.
 
5. Izdvojena područja primjene marketinga u funkciji zaštite ljudskih prava
Izdvojena analiza po aktivnostima: organizacija i marketing posebnih manifestacija/događaja, izgradnja i održavanje imidža, spoznavanje i primjena iskustava najboljih - benchmarking, prikupljanje sredstava, Internet i strategija društvenog marketinga.
 
6. Specifičnosti oblikovanja strategije društvenog marketinga u pojedinim neprofitnim organizacijama u funkciji zaštite ljudskih prava
Humanitarne organizacije, vjerske institucije, obrazovne i odgojne institucije, državni organi/javne ustanove, lokalna i regionalna samouprava, političke organizacije/udruge/pokreti, zdravstvene organizacije, institucije u kulturi i umjetnosti, ideje i osobe.
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Polaznici će steći potrebna znanja koja proizlaze iz ciljeva ovog predmeta i autoritativno ih primjenjivati u praksi. Također, bit će u mogućnosti procjenjivati i ocjenjivati napore koji se u odnosu na društveni marketing u funkciji zaštite ljudskih prava provode u užem i širem okruženju te djelovati u cilju njihovog unapređivanja u odnosu na okruženje u kojem rade i žive. Polaznici će biti u mogućnosti zastupati mišljenje o ulozi i značenju ljudskih prava u kontekstu društvenog marketinga, a osobito o utjecaju pojedinih marketinških odluka u funkciji zaštite ljudskih prava. Opće vještine: vještine držanja prezentacije, timski rad, izrada PP prezentacija, pristupanje rješavanju problema, tehnike i metode istraživanja potrebne za daljnji samostalan znanstveni rad i izradu završnog specijalističkog rada.