logo pravos

Genocid

 
Naziv kolegija

Genocid

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Mira Lulić, doc. dr. sc. Davor Muhvić
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
1. Pojmovno određenje genocida
2. Genocid u povijesnom kontekstu
3. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948.
4. Definicija genocida
    4.1. Počinitelji genocida
    4.2. Skupine zaštićene genocidom
    4.3. Radnje počinjenja genocida
    4.4. Specijalna namjera počinjenja genocida
    4.5. Djela izjednačena s genocidom
5. Pitanja nadležnosti
    5.1. Odgovornost pojedinca za genocid
          5.1.1. Nacionalni sudovi
          5.1.2. ICTY i ICTR
          5.1.3. Stalni Međunarodni kazneni sud (ICC)
    5.2. Odgovornost države za genocid – Međunarodni sud (ICJ)
6. Odnos genocida sa zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima  
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
-          Razumijevanje genocida kao najtežeg zločina protiv čovjeka («zločin nad zločinima»)
-          Prepoznavanje ljudskih skupina zaštićenih Konvencijom o genocidu (nacionalne, etničke, rasne i vjerske skupine) i uočavanje problematike (ne)dostatnosti opsega te zaštite (npr. političke i ekonomske skupine)
-          Uočavanje problematike teške dokazivosti genocida pred sudovima (specijalna namjera)
-          Sposobnost razlikovanja odgovornosti pojedinca za genocid temeljem kaznenopravne odgovornosti od odgovornosti države za genocid temeljem međunarodnopravne odgovornosti, koja je bliža građanskopravnom konceptu odgovornosti
-          Sposobnost razlikovanja genocida od kaznenih djela s kojima se često dovodi u vezu – zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina