logo pravos

Ljudska prava i terorizam

 
Naziv kolegija

Ljudska prava i terorizam

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Anita Blagojević
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
Okvirni sadržaj kolegija Terorizam i ljudska prava obuhvaća sljedeća poglavlja:
-          Povijest terorizma (Povijesni korijeni terorizma; Terorizam u razdoblju nakon Francuske revolucije; Terorizam u razdoblju nakon Prvoga svjetskog rata; Terorizam u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata; Analiza odabranih slučajeva)
-          Definiranje terorizma (Pokušaji Lige naroda u cilju definiranja terorizma; Normativni okvir UN-a; Normativni okvir Vijeća Europe i EU; Definicije terorizma u zakonodavstvima pojedinih država; Definicije znanstvenika)
-          Tipologija i karakteristike terorizma (Oblici terorizma; ''Stari'' i ''novi'' terorizam; Uzroci terorizma; Ciljevi terorizma; Opravdanje terorizma)
-          Antiterorizam (Antiterorizam na razini UN-a; Antiterorizam na razini EU; Antiterorizam na razini Vijeća Europe; Antiterorizam na razini OESS-s; Antiterorizam na razini NATO-a; Antiterorizam na razini pojedinih država)
-          Ljudska prava u kontesktu terorizma i antiterorizma (Koncept ''rata protiv terorizma''; Koncept ''neprijateljskog borca''; Posebni antiteroristički sudovi i vojne komisije; Proglašenje izvanrednog stanja u borbi protiv terorizma)
-          Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava u materiji terorizma (Analiza odabranih slučajeva)
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Cilj je ovog predmeta upoznati studente s konceptualnim sredstvima potrebnim za razumijevanje i analiziranje fenomena terorizma, s naglaskom na analiziranje trendova suvremenog antiterorizma. Slijedom navedenoga, odnosnim bi predmetom studenti trebali razviti spoznaje o terorizmu i borbi protiv terorizma, te primijeniti kritički pristup prema različitim pitanjima i problemima u vezi terorizma, prvenstveno prema odnosu borbe protiv terorizma i zaštite ljudskih prava.