logo pravos

Mediji i ljudska prava

  Raniji nositelj kolegija prof. dr. sc. Nail Kurtić tijekom predavanja na Studiju:

 
Naziv kolegija

Mediji i ljudska prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
doc. dr. sc. Davor Muhvić, doc. dr. sc. Predrag Zima
Suradnici
 
Status kolegija
izborni
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
 
-          Masovni mediji u demokratskim sustavima – modeli i funkcije
-          Priroda novinarske spoznaje stvarnosti – ograničenja i imperativi
-          Elementi novinarstva
-          Teorijski koncepti javnog (mas-medijskog) komuniciranja relevantni za izvještavanje o ljudskim pravima
-          Teorije društvenih promjena
-          Teorije agende setings
-          Teorije socijalne edukacije
-          Utemeljenje zagovaračkog novinarstva
-          Mediji u funkciji zagovaranja ljudskih prava
-          Informativna funkcija masovnih medija i ljudska prava
-          Podrška civilnom sektoru
-          Medijske slobode i izvještavanje o ljudskim pravima
-          Osjetljivost na prava manjina, različitih, ugroženih
-          Medijske taktike u izvještavanju o ljudskim pravima
-          Novinarske asocijacije – primjer reportera bez granica
-          Mediji kršitelji ljudskih prava
-          Izvještavanje o maloljetnicima
-          Gender aspekt medijskog izvještavanja
-          Manjinske grupe u medijskim izvještajima
-          Izvještavanje o različitostima
-          Aspekt ljudskih prava u planovima i programima studija novinarstva u regiji
-          Taktike pristupa medijima (odnosi s medija s NGO-om iz područja ljudskih prava)
-          Temeljni principi i tehnike privlačenja pažnje medijske javnosti
-          Proaktivne medijske strategije NVO
-          Etički apsekti medijskog izvještavanja o slučajevima drastičnog narušavanja ljudskih prava
 
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Studenti će ovladati temeljnim znanjima o principima funkcioniranja masovnih medija u društvu, o faktorima koji utječu na ostvarivanje izvornih funkcija masovnih medija u demokratskim političkim sustavima te će biti osposobljeni za samostalno kritičko sagledavanje aktualnog stanja masovnih medija i novinarstva u društvima u tranziciji, kakvo je i hrvatsko društvo. Uvidom u osnovne teorijske koncepte javnog komuniciranja, koji su relevantni za izvještavanje o ljudskim pravima, studenti će zasnovati interpretativni okvir za istraživanje i unaprjeđenje aktualne prakse hrvatskih medija u ovom tematskom području (uključujući i dektektiranje slučajeva kršenja ljudskih prava od strane samih medija) kao i za usmjeravanje strateškog djelovanja nevladinih organizacija kako prema medijskoj javnosti tako i prema drugim relevantnim stakeholderima. Na temelju svega studenti će biti osposobljeni za samostalno kreiranje strateških komunikacija (planova, programa i projekata) nevladinih i vladinih organizacija i institucija usmjerenih na promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava, a naročito za postizanje izvrsnosti u odnosima s medijima.