logo pravos

Ombudsman i ljudska prava

 

Naziv kolegija

Ombudsman i ljudska prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Sanja Barić
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
-          Okvirni sadržaj kolegija Ombudsman i ljudska prava čine sljedeća poglavlja:
-          Porijeklo i razvoj institucije ombudsmana (Institucije koje su prethodile ombudsmanu; Uvođenje i recepcije institucije ombudsmana; Odabrani slučajevi)
-          Definicija ombudsmana (Pojam ombudsmana u teoriji; Pojam ombudsmana u zakonodavtsvu)
-          Vrste ombudsmana (Parlamentarni i egzekutivni ombudsman; Opći i specijalizirani ombudsman; Monokosni i kolegijalni ombudsman; Lokalni, nacionalni i međunarodni ombudsman);
-          Karakteristike institucije ombudsmana
-          Ombudsman Europske unije
-          Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske
-          Specijalizirani pučki pravobranitelji u Republici Hrvatskoj (Pravobranitelj za ravnopravnost spolova; Pravobranitelj za djecu; Pravobranitelj za prava osoba s invaliditetom; Studentski pravobranitelji)
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Cilj je ovog predmeta upoznati studente s institucijom koja je u posljednjih nekoliko desetljeća postala jednim od najzanimljivijih instrumenata za zaštitu i promociju ljudskih prava diljem svijeta. Nakon odslušanog predmeta, studenti bi trebali: razviti spozanje o dostupnim efikasnim načinima zaštite sloboda i prava građana, konkretno o instituciji ombudsmana i ulozi koju odnosna institucija ima, s naglaskom na pučkom pravobranitelju i njegovoj ulozi i radu.