logo pravos

Prava djece

 
Naziv kolegija

Prava djece

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Mario Vinković, prof. dr. sc. Mirela Župan
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
Međunarodno definirana Konvencijom o pravima djeteta, Ujedinjenih naroda iz 1989. godine, prava djeteta mogu se grupirati temeljem više kriterija (ekonomska, socijalna kulturna, građanska i razvojna, odnosno imperativna, zaštitna i participirajuća). Predmet je stoga usmjeren na pojmovno i sadržajno determiniranje prava djeteta u međunarodnom i europskom kontekstu, ali i na osobitosti ostvarivanja prava djeteta u obiteljskim i prekograničnim sporovima. Pravo na hranu, obrazovanje, zaštitu zdravlja, slobodno izražavanje mišljenja, vjerovanja, pravo na zaštitu obiteljskog života i održavanja kontakata s obitelji, pravo na zaštitu od nasilja, zanemarivanja i ekonomskog iskorištavanja, ali i zaštita djece s tjelesnim i duševnim poteškoćama, djece izbjeglica i djece zahvaćene oružanim sukobima, zahtijevaju primjenu univerzalnog pravnog standarda «u najboljem interesu djeteta» te raščlambu koja će omogućiti jasniju percepciju prava djeteta kao zasebne kategorije ljudskih prava.
 
Tematski se predavanja mogu podijeliti na sljedeća:
- Povijesno-teorijska osnova priznavanja prava djece.
- Međunarodno javno pravo kao izvor dječjih prava – Značaj UN-ove Konvencija o pravima djeteta i djelovanje Odbora za prava djeteta.
- Konceptualizacije i raščlamba ekonomskih, socijalnih, kulturnih, građanskih i razvojnih prava djeteta.
- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – čl. 8. i čl. 6. i ostali dokumenti Vijeća Europe.
- Konkretizacija zaštite ljudskih prava na području građanskopravnih aspekata međunarodnog odvođenja djece (Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodnog odvođenja djece, 1980.); međunarodnog posvojenja (Haška konvencija o međunarodnom posvojenju, 1993.); povreda prava na obiteljski život u praksi Europskog suda za ljudska prava; mjera dječje zaštite i roditeljske odgovornosti (Haška konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u pitanju roditeljske odgovornosti te mjerama dječje zaštite, 1996.).
- Implementacija međunarodnopravnih zahtjeva u hrvatski pravni sustav.
- Pozicioniranje individualnih prava djeteta u prekograničnim situacijama.
 
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Stjecanje znanja o međunarodnim izvorima pravne zaštite djece. Razumijevanje međunarodnopravne zaštite prava djece iz hrvatske perspektive. Stjecanje znanja o mogućnostima izravne primjene međunarodnih instrumenata u pravnoj zaštiti prava djece u hrvatskom pravnom sustavu. Stjecanje znanja o pravnoj zaštiti djetetovog prava na obiteljski život (članak 8.) i prava na pristup pravosuđu (čl. 6.) pred Europskim sudom za ljudska prava.