logo pravos

Problem siromaštva i ljudska prava

 
Naziv kolegija

Problem siromaštva i ljudska prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Rajko Odobaša
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
-          Određivanje siromaštva, oblici siromaštva i pokazatelji (indikatori) siromaštva
-          Definicije siromaštva
-          Oblici siromaštva
-          Nedostatak hrane i pitke vode
-          Nedostatak zemlje i sredstava za život
-          Nedostatak zaposlenja i niski osbni dohotci
-          Nepismenost
-          Nedostatak zdravstvenih usluga i bolesti 
-          Društvena isključenost
-          Pokazatelji (indikatori) siromaštva
-          Siromaštvo mjereno prihodima (visina dohotka, nejednakost dohodaka, imovinske razlike, stopa nezaposlenosti, etc.) 
-          Obrazovanost stanovništva i pristup obrazovanju
-          Duljina životnog vijeka i drugi zdravstveni standardi
-          Onečišćenje okoliša i drugi ekološki standardi
-          Stope kriminaliteta i drugi pokazatelji osobne sigurnosti, etc.
-          Uzroci siromaštva
-          Povijesno-geografski uzroci
-          Društveno-kulturalni uzroci
-          Ekonomski uzroci
-          Politički uzroci
-          Siromaštvo kao kršenje ljudskih prava
-          Nemogućnost pristupa obrazovanju
-          Osobna nesigurnost
-          Nemogućnost sudjelovanja u upravljanju zajednicom
-          Društveni, ekonomski i politički instrumenti smanjivanja i suzbijanja  
-          siromaštva
-          Poticanje zapošljavanja i snaženje tržišta rada
-          Poticanje samozapošljavanja i razvoj poduzetničkih vještina
-          Socijalna odgovornost privatnih poduzeća
-          Društvena preraspodjela i socijalni transferi
-          Politika obrazovanja i samoobrazovanje
-          Zdravstveno-ekološka politika
-          Uloga pravosuđa u smanjivanju siromaštva
-          Uloga medija u smanjivanju siromaštva
-          Međunarodne organizacije, instrumenti i mjere protiv siromaštva
 
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
-          Razumijevanje višedimenzionalne problematike siromaštva na nacionalnoj/regionalnoj/svjetskoj razini uz posebni naglasak na uzrocima i posljedicama siromaštva
-          Razvijanje znanja o pokazateljima siromaštva i vještina njihovog praćenja, tumačenja i prezentacije
-          Razvijanje znanja o instrumentima smanjivanja i suzbijanja siromaštva i vještina u njihovoj lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj aplikaciji