logo pravos

Ustavnosudska zaštita ljudskih prava

 
Naziv kolegija

Ustavnosudska zaštita ljudskih prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Anita Blagojević
Suradnici
 
Status kolegija
izborni
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
-          Kolegij Ustavnosudska zaštita ljudskih prava čine sljedeća poglavlja:
-          Ustavni sud – određenje i djelokrug (Pojam Ustavnog suda; Temeljni djelokrug Ustavnog suda; Povijesni razvitak ustavnog sudovanja; Odabrani primjeri)
-          Ustavni sud Republike Hrvatske (Povijesni razvitak; Izvori prava; Djelokrug Ustavnog suda Republike Hrvatske)
-          Sastav i djelokrug Ustavnog suda Republike Hrvatske (Uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda; Postupak izbora)
-          Jamstva neovisnosti Suda i sudaca (Stabilnost položaja; Imunitet)
-          Akti Ustavnog suda (Odluke i rješenja – analiza odabranih slučajeva)
-          Ocjena ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti propisa (Pokretanje postupka; Postupanje Ustavnog suda; Ukidanje ili poništavanje propisa);
-          Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda: ustavna tužba (Ovlaštenici na podnošenje ustavne tužbe; Razlozi za podnošenje ustavne tužbe; Predmet ustavne tužbe; Uvjeti za podnošenje ustavne tužbe; Postupnaje Ustavnog suda; Analiza odabranih slučajeva)
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Cilj je ovog predmeta detaljnije upoznati studente s ulogom ustavnog suda na području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, pri čemu je naglasak na Ustavnom sudu Republike Hrvatske i na ustavnoj tužbi kao dodatnom i izuzetnom sredstvu zaštite koje građanima stoji na raspolaganju kada, načelno, ostale institucije za zaštitu ljudskih prava nisu ispunile svoju zadaću, odnosno kada bi njihova intervencija bila zakašnjela sa stajališta zaštite povrijeđenih sloboda i prava. Slijedom navedenoga, odnosnim bi predmetom studenti trebali produbiti spoznaje o djelovanju ustavnih sudova, ponajprije o djelovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske, s naglaskom na ustavnosudskoj zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.