logo pravos

Zaštita ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Naziv kolegija

Zaštita ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Anita Blagojević, doc. dr. sc. Davor Muhvić
Suradnici
 
Status kolegija
obvezni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
6
Broj sati po semestru
20
Okvirni sadržaj kolegija
-          Ljudska prava u ustavnom uređenju i zakonima Republika Hrvatska;
-          Međunarodni ugovori u području ljudskih prava i Republika Hrvatska;
-          Primjena međunarodnih normi o zaštiti ljudskih prava u hrvatskom pravnom sustavu;
-          Ljudska prava u procesu pridruživanja i pristupnim pregovorima s Europskom unijom;
-          Ustavni sud Republike Hrvatske i zaštita ljudskih prava;
-          Pravosudna tijela u sustavu zaštite ljudskih prava;
-          Tijela Hrvatskog sabora (Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova, itd.) i Vlade Republike Hrvatske u području zaštite ljudskih prava (Ured za ljudska prava, Ured za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za udruge, itd.);
-          Pučki pravobranitelj i specijalizirani pučki pravobranitelji;
-          Organizacije civilnog društva specijalizirane u području zaštite ljudskih prava;
-          Centar za ljudska prava;
-          Problematika kršenja ljudskih prava: rasna i druga diskriminacija, ravnopravnost spolova, nacionalne manjine, pravo na pošteno suđenje, mediji i ljudska prava, vjerska prava i slobode, pravo na rad, pravo na zdrav okoliš, trgovanje ljudima, suzbijanje korupcije itd.;
-          Djelovanje RH na međunarodnoj razini u području zaštite ljudskih prva;
-          Europski sud za ljudska prava i Republika Hrvatska.
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Predmet je od iznimne važnosti za sve čija profesija zahtijeva specijalizirana znanja o ljudskim pravima i njihovu primjenu u praksi. Polaznici stječu niz općih i posebnih znanja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u Republici Hrvatskoj. Polaznici će se upoznati s propisima Republike Hrvatske o ljudskim pravima, njihovoj primjeni u praksi i odnosu unutrašnjih normi o zaštiti ljudskih prava s onim međunarodnim normama. Polaznici će naučiti pravne propise, insititucije i mehanizme sprječavanja i kažnjavanja kršenja ljudskih prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske, uočiti utjecaj i odnos međunarodnih i regionalnih propisa na sustav zaštite u našoj državi te prepoznati utjecaj nevladinih organizacija i institucija na kvalitetu zaštite ljudskih prava kod nas. Također će biti upoznati s problemima i pitanjima zaštite ljudskih prava i mogućnostima i načinima njihova budućeg rješavanja. Na opća znanja iz sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hr vatskoj, nadovezuje se iscrpan prikaz prioritetnih područja zaštite, a posebno pojedinih ugroženih kategorija stanovništva (pr. djece, starijih, osoba s invaliditetom, itd.).