logo pravos

Zaštita prava manjina i domorodačkih naroda

 
Naziv kolegija

Zaštita prava manjina i domorodačkih naroda

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Sanja Barić
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
Izborni predmet Zaštita prava manjina i domorodački naroda ima za cilj naobrazbu polaznika o zaštiti manjinskih i domorodačkih prava unutar međunarodnog prava i u nacionalnim zakonodavstvima niza država. Nužnost razrade predmetne materije reflektira se kroz činjenicu da je suvremena međunarodna zajednica izrazito heterogena po pitanju etničkih ili nacionalnih parametara, tj. da u svakoj državi kao konstitutivnom dijelu ove zajednice egzistira određeni broj nacionalnih ili etničkih manjina. Predmet omogućava polaznicima istraživanja i kritičke osvrt na norme i institucije koje služe za zaštitu manjina i domorodačkih naroda u prošlih pedesetak godina. Na predavanjima će biti obrađena povijest zaštite manjina prije 1945. godine te analizira politička i pravna pitanja vezana uz zaštitu manjina. Posebno je predviđeno predavanje vezano uz problematiku definiranja manjina, kao i razlikovanje manjina od domorodačkih naroda i, općenito, nacija i naroda. Detaljno se objašnjavaju i analiziraju prava nacionalnih, etničkih, jezičnih i vjerskih manjina i domorodačkih naroda te njihova promocija unutar međunarodno-pravnih režima pri Ujedinjenim narodima, regionalnim organizacijama i u raznim dijelovima svijeta. Polaznici će, također, dobiti uvid u zaštitu "novih" manjina (pr. migranata) u odnosu na "stare" (autohtone) manjine. Posebna će se pažnja posvetiti konceptu grupnih prava, prava naroda, samoodređenju, autonomij itd.
U uvjetima globalizacije i povećane mobilnosti svjetske populacije, očuvanje pojedinih sastavnica manjinskog i domorodačkog identiteta postavilo se kao jedan od krucijalnih zadataka u okviru recentnih međunarodnopravnih kodifikacija. Nadalje, bit će dan prikaz, analiza i komparacija temeljnih pravnih akata o zaštiti prava manjina i domorodačkih naroda te mehanizama njihove implementacije, kako onih na univerzalnoj, tako i na regionalnoj razini. Osim iscrpnog teoretskog prikaza, predmet Prava manjina u svom pretežitom dijelu sadrži i niz praktičnih primjera etnički heterogenih država i njihova pristupa zaštiti manjina i domorodačkih naroda s posebnim naglaskom na uspješne modele ove zaštite. U tom kontekstu, u zasebnu tematsku cjelinu izdvojena je i Republika Hrvatska i analiza njenog dvadesetogodišnjeg iskustva u pravnom pristupu reguliranja prava manjina. 
 
-          uvodna predavanja: povijest manjinske zaštite
-          propisi i politika prema manjinama
-          "nove" i "stare" manjine
-          ljudska prava/manjinska prava/grupna prava/prava naroda/domorodačka prava
-          paralele između naroda/nacija, manjina/domorodačkih naroda
-          nediskriminacija i manjinska zaštita
-          Ujedinjeni narodi i manjinska zaštita
-          manjinska zaštita u Europi
-          prava domorodačkih naroda
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Važnost predmetne materije proizlazi iz činjenice da je u suvremenoj međunarodnoj zajednici etnička raznolikost jedna od njenih temeljnih značajki. Sadržaj predmeta koncipiran je na način da polaznici stječu niz općih i posebnih znanja o pravima manjina. Pod temama koje ulaze u opća znanja podrazumijevamo cjeline u kojima se obrađuju segmenti nužni za pojmovno određenje manjina, poput nediskriminacije, jednakosti, etniciteta, rase, nacije, naroda, vjeroispovijedi, jezika, identiteta, grupnih i individualnih prava, itd. Materija se stavlja u širi kontekst zaštite ljudskih prava općenito, te se referira na najvažnija međunarodna tijela i dokumente koji u opisu svojih djelatnosti i svom sadržaju imaju zaštitu prava manjina. Nastavno na odnosna opća znanja, nadovezuju se prikazi etničke slike pojedinih država u svijetu, značajki manjinskog identiteta pojedinih nacionalnih ili etničkih skupina te posebnosti pojedinih nacionalnih odredaba o zaštiti prava manjina. Zahvaljujući širokom spektru znanja koji predmet Prava manjina pruža, isti je atraktivan akademski obrazovanim pojedincima različitih profesija, kako znanstvenicima tako i praktičarima, koji se u svom radu susreću s problematikom zaštite ljudskih prava i prava manjina, kao važnim segmentom ove zaštite.