logo pravos

Zaštita prava osoba s invaliditetom

 
Naziv kolegija

Zaštita prava osoba s invaliditetom

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Mario Vinković, izv. prof. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg
Suradnici
 
Status kolegija
izborni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
Važnost kolegija «Prava osoba s invaliditetom» proizlazi iz činjenice da je nužnost zaštite posebno ranjivih skupina stanovništva oduvijek bila jedan od krucijalnih segmenata zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda kako u okviru nacionalnih zakonodavstava, tako i na međunarodnoj razini. U novije vrijeme zamjetna je tendencija porasta zanimanja za pravnu zaštitu i punu integraciju u društvo osoba kod kojih postoje tjelesna, osjetilna ili mentalna oštećenja, što je u konačnici i poslužilo kao polazna osnova za koncipiranje ovog kolegija. Okosnicu analize prava osoba s invaliditetom čini Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom iz 2006. godine (i pripadajući Fakultativni protokol) koja predstavlja krucijalni korak u percepciji prava osoba s invaliditetom kao pravnoobvezatne kategorije. U katalogu ljudskih prava zajamčenih Konvencijom posebna pozornost posvećena je efektivnom i učinkovitom sudjelovanju i uključivanju u društvo osoba s invaliditetom, poštivanju različitosti i prihvaćanju invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; te poštivanju djece s poteškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta. Kolegij razrađuje odnosna prava kroz prizmu generalnih pojmova svojstvenih svim ljudskim pravima, poput dostojanstva, nediskriminacije i jednakosti. Zasebnu cjelinu čini razrada relevantnih unutarnjepravnih odredaba Republike Hrvatske i prikaz tijela za skrb o osobama s invaliditetom, s posebnim osvrtom na recentnu sudsku praksu.   
 
Kolegij «Prava osoba s invaliditetom» obuhvaća sljedeće glavne tematske cjeline:
-          Prava osoba s invaliditetom i sustav zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda – opći prikaz i komparacija
-          Osobe s invaliditetom
-          Pojmovno određenje
-          Vrste invalidnosti
-          Prava osoba s invaliditetom
-          Načela pravne zaštite osoba s invaliditetom
-          Međunarodnopravna zaštita osoba s invaliditetom
-          Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (2006.)
-          Ostali međunarodni dokumenti (pr. Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom - 1975., Europska socijalna povelja – 1996. i pripadajući Dopunski protokoli, preporuke Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, rezolucije Europskog parlamenta, itd.)
-          Sudska praksa međunarodnih sudbenih tijela s posebnim naglaskom na europske sudove
-          Zaštita prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
-          Pravni propisi u materiji zaštite osoba s invaliditetom
-          Tijela za skrb o osobama s invaliditetom
-          Pregled sudske prakse
-          Specifična pitanja uređenja pravnog statusa osoba s invaliditetom (pr. zapošljavanje, žene s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, neovisno življenje i uključenost u zajednicu, itd.)
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Polaznici kolegija «Prava osoba s invaliditetom» stječu niz općih i posebnih znanja iz područja pravne zaštite invalidnih osoba. Pod kategorijom općih znanja podrazumijevamo razradu sustava zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda relevantnih za predmetno područje, posebice općih pravnih pojmova poput nediskriminacije i jednakosti. Na ovu tematiku nadovezuju se definiranje ključnih pojmova vezanih uz problem invalidnosti, kao i razrada načela pravne zaštite i pojedinih prava osoba s invaliditetom. Prikaz kataloga ljudskih prava zajamčenih osobama s invaliditetom podijeljen je u dva dijela: prava zajamčena međunarodnopravnim propisima i ona čiju zaštitu jamče unutarnjepravni propisi Republike Hrvatske. U tom smislu, dan je i prikaz nadzornih mehanizama kojima je zadaća da eksplicite ili implicite skrbe o osobama s invaliditetom. Kada je riječ o corpusu posebnih znanja koja pruža kolegij, pretežiti dio njih stječe se kroz razradu relevantne sudske prakse, kako domaćih , tako i međunarodnih sudbenih tijela. Osim toga, u posebna znanja ubrajaju se i spoznaje o specifičnim pitanjima ili problemima vezanim uz invalidnost, kao što su problemi pri zapošljavanju, problemi efektivnog uključivanja u zajednicu i sl. Sadržaj kolegija od velike je praktične važnosti za akademski obrazovane pojedince različitih profesija, kako znanstvenike tako i praktičare. Ovo posebice uzme li se u obzir česta pojavnost ove materije u praksi u kontekstu pružanja adekvatne pravne zaštite osobama s invaliditetom koji je posljedica Domovinskog rata.