logo pravos

Žene, rod/spol i ljudska prava

 
Naziv kolegija

Žene, rod/spol i ljudska prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
I./II.
Ime nositelja kolegija
dr. sc. Ivana Radačić, znanstvena savjetnica
Suradnici
 
Status kolegija
izborni
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
5
Broj sati po semestru
15
Okvirni sadržaj kolegija
Kolegij će se baviti kompleksnom analizom ljudskih prava žena (»ženskih ljudskih prava») u njihovom filozofijskom, povijesnom, političkom i pravnom određenju, a napose načinima na koja su prava žena u poveznici sa spolnim/rodnim identitetima i njihovom društvenom valorizacijom, usustavljena u pravne koncepte, te u praksi provediva.
 
Cilj je predmeta s jedne strane propitati povijesno-političko lociranje ljudskih prava žena temeljem znanja suvremenih teorijskih diskursa, posebno feminističkog, kao i aktivizma, političke i pravne teorije i prakse ljudskih prava, a s druge kritički analizirati pravne instrumente i mehanizme zaštite žena.
 
U okviru naslovljenog predmeta izložili bi se osnovni koncepti i teorije o «ženskim ljudskim pravima» uključujući i kritiku tradicionalnog diskursa ljudskih prava te dao uvid u glavne međunarodne (globalne i regionalne, opće i rodno-specifične) i domaće instrumente zaštite ljudskih prava žena, a napose analizirala specifična kršenja ženskih prava (reproduktivna i seksualna, nasilje nad ženama i dr.) te prava seksualnih manjina. U fokusu bi bili istodobno primjeri diskriminatornih praksi iz područja kršenja ljudskih prava žena, povijesni, spoznajni  i pravni prijepori u vezi s statusom «ženskih ljudskih prava» kao i globalno etički izazovi (univerzalizam vs. kulturni relativizam, pravo vs. pravednost ) i moguća rješenja.    
 
Studenti/ce bi na konkretnim primjerima iz hrvatske i međunarodne prakse, a korištenjem stečenih znanja, kritički razmatrali/e probleme iz ponuđene tematike u skladu s postojećim zakonodavnim (međunarodnim i nacionalnim) rješenjima, te na inovativan način predlagali/e moguće alternacije.
 
Tematske cjeline
-          Uvod (osnovni koncepti i prijepori)
-          Diskriminacija, patrijarhat i «spolni ugovor»
-          Identiteti i pitanje jednakosti
-          Spolno/rodni identiteti i seksualne orijentacije
-          Univerzalizam i kulturni relativizam
-          Feminističke pravne teorije
-          Feminističke kritike ljudskih prava
-          Međunarodni instrumenti zaštite ljudskih prava žena
-          Ljudska prava žena u Hrvatskoj
-          Nasilje nad ženama
-          Reproduktivna i seksualna prava: državna kontrola ženske seksualnosti
-          Radionica: rad na hipotetskom slučaju kršenja ljudskih prava žena
-          Radionica: Pravo, pravednost i međunarodni ženski tribunali
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Cilj je kolegija upoznati studente/ice s konceptom ljudskih prava žena iz motrišta suvremenih feminističkih teorija i kritike tradicionalnog korpusa ljudskih prava kao i načinima mnogostrukih poveznica ljudskih prava s teorijama identiteta; upoznati ih s međunarodnim (posebice rodno-specifičnim), europskim (posebice sustavom Vijeća Europe) i nacionalnim sustavima zaštite ljudskih prava žena i s ključnom literaturom iz područja ljudskih prava žena i feminističke kritike ljudskih prava; razviti kod studenata/ica sposobnost kritičke analize i prosudbe protuslovnih pitanja teorije i prakse ljudskih prava u području koji se odnosi na žene.
 
Znanja i vještine koje bi studenti/ce razvili/e uključuju:
-          Znanje osnovnih teorijskih koncepata, prakse i pravnih instrumenata te mehanizama zaštite ljudskih prava žena
-          Sposobnost kritičke analize problema spolne/rodne diskriminacije i diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, njihovih uzroka i posljedica te identifikacije mogućih pristupa i rješenja
-          Sposobnost pronalaženja inovativnih rješenja i rekonceptualzacije tradicionalnog kanona ljudskih prava
-          Razvijanje kritičkog mišljenja oko razumijevanja identiteta i razlika po spolu/rodu  i tolerancije unutar različitih kulturalnih zajednica
-          Razvijanje sposobnosti izrade znanstvenih radova i projekata, sposobnosti obrazovanja drugih i aktivističkog rada u području ljudskih prava žena
-          Poznavanje glavne literature, zakonodavnih rješenja i prakse u području ženskih ljudskih prava, spolne/rodne diskriminacije i diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije
-          Razvijanje sposobnosti komuniciranja i kritičke argumentacije, aktivnog slušanja i grupnog rada